Բաժինը

 • Ապահովում է կենտրոնական ապարատում գործավարական ծառայության հստակ կազմակերպումը` գործավարության կարգին համապատասխան.
 • Ապահովում ստացված ամբողջ պաշտոնական և ոչ պաշտոնական փաստաթղթերի ընդունումը և ժամանակին գրանցումը (հաշվառումը) առանձին հաշվառման վերցված մատյաններում, բաշխումը և դրանց հանձնումը կատարողներին
 • Ապահովում փաստաթղթերի ամենօրյա քանակական հաշվառումը, որի հիման վրա սահմանված ձևով կազմում է ամփոփագրեր կազմակերպության փաստաթղթաշրջանառության ծավալի մասին
 • Ապահովում կառուցվածքային ստորաբաժանումներում գործավարական կարգի իրականացման նկատմամբ մեթոդական հսկողությունը
 • Ապահովում ելից փաստաթղթերի ձևակերպումն ու առաքումը
 • Ապահովում փաստաթղթերի կատարման ժամկետի պահպանման նկատմամբ հսկողության իրականացումը
 • Վերլուծում է փաստաթղթերի կատարման հսկողությունը և տնօրենի համար կազմում համապատասխան տեղեկանք
 • Զեկուցում է ղեկավարությանը քաղաքացիների դիմում-բողոքների հետ տարվող աշխատանքի սահմանված կարգի խախտման դեպքերի մասին
 • Հսկում է փաստաթղթերի կազմման ու ձևակերպման ճշտությունը
 • Նախապատրաստում է գործերը սահմանված ժամկետներում պետական արխիվ հանձնելու համար
 • Կատարում է ՙՀայանտառ՚ ՊՈԱԿ-ի տնօրենի և համապատասխան ոլորտը համակարգող տեղակալի կողմից տրված այլ հանձնարարություններ:

This post is also available in: English