Բաժինը

  • Կազմում և վարում է կենտրոնական ապարատի և ՙանտառտնտեսություն՚ մասնաճյուղերի աշխատողների անձնական գործերը, ապահովում դրանց արխիվացումը:
  • Ձևակերպում, վարում և հաշվառում է աշխատողների աշխատանքի ընդունման, փոխադրման, արձակուրդի, ազատման, կարգապահական պատասխանատվության և խրախուսանքի միջոցների կիրառման հրամանները.
  • Ապահովում է աշխատանքային պայմանագրերի կնքումը, գրանցամատյանի վարումը և պահպանումը.
  • Ապահովում է անհատական հաշվի բացման վերաբեյալ հայտերի և տիտղոսաթերթի լրացում, հաշվետվության ներկայացումը.
  • Ապահովում է վկայականների հատկացումը և հաշվառումը
  • Ապահովում է աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ տեղեկանքների տրամադրումը
  • Իր գործառույթների հետ կապված համակարգում է մասնաճյուղերի աշխատանքները:
  • Կատարում է ՙՀայանտառ՚ ՊՈԱԿ տնօրենի և բաժնի գործունեությունը համակարգող տնօրենի տեղակալի այլ հանձնարարություններ:

This post is also available in: English